Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

 

 Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka Covid – 19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu un likumu “Par ārkārtējo situāciju  un izņēmuma stāvokli”, Epidemioloģiskās drošības likumu no 2020.gada 13.marta mācību process klātienē nenotiek.

 

1. Saskaņā ar 12.03.2020.Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (t.sk.12.05.2020.grozījumi) 1.punktu, 4.1. un 4.3.punktu, lai ierobežotu Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020. gada 9.jūnijam.

2. Pamatojoties uz augstāk minēto un Jēkabpils 2.vidusskolas direktores 20.03.2020.rīkojuma Nr.1-15/20/9 “Par mācību procesa organizēšanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” 1.punktu, turpināt mācību procesu attālināti līdz 29.maijam 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamiem.

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr. 777 ,,Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku’’ (11.12.2018.) t.sk. 12.05. 2020.grozījumiem:

9.klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 29. maijā, bet mācību gads beidzas 2020.gada 12.jūnijā.

12.klases izglītojamiem mācības beidzas 2020.gada 15.maijā, bet mācību gads beidzas 2020.gada 7. jūlijā.


Jēkabpils 2.vidusskola - mūsdienīga savā attīstībā,

atvērta jauninājumiem, izaugsmei un pārmaiņām

Jau 2020. gada 1. septembrī Jēkabpils 2.vidusskola gaida jaunus skolēnus un skolotājus.

Jēkabpils pilsētas dome ar 13.02.2020. lēmumu Nr.68 “Par Jēkabpils pamatskolu” nolēma pievienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Jēkabpils pamatskola”, izglītības iestādei “Jēkabpils 2.vidusskola”, kā rezultātā iestāde “Jēkabpils pamatskola” beigs pastāvēt.

2020./2021.mācību gadā Jēkabpils pamatskolas skolēni:

 • kuri mācījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās, mācības turpinās Jaunajā ielā 44;
 • kuri mācījās Rīgas ielas ielā 192 vai Rīgas ielā 200, mācības turpinās atbilstoši vecāku norādītajai izvēlei anketās – Rīgas ielā 200 vai Jaunajā ielā 44.

Pašlaik Jēkabpils 2.vidusskola skola tiek pārveidota par mūsdienīgu mācību iestādi ar modernizētu materiāltehnisko bāzi, pārbūvētiem un moderni aprīkotiem mācību kabinetiem, rekreācijas telpām, krāsainiem gaiteņiem, vizuāli pievilcīgu svinību zāli, plašām un ērtām garderobēm. Estētiski pievilcīgs un skolēniem ļoti mīļš ir kļuvis gaišais, plašais vestibils. Skola ir piemērota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kas sagaida skolēnus mācību kabinetos? Rūpējoties par skolēnu veselību, skolas telpas tika iekārtotas ar ergonomiskajām mēbelēm. Ērti un mūsdienīgi krēsli un galdi nodrošina, ka bērni sēž pareizā un ērtā pozā, tādējādi veicinot koncentrēšanās un domāšanas spējas. Klasēs tika uzstādīti Newline interaktīvie ekrāni, tāds risinājums ir palīglīdzeklis, kas padara mācību stundas interesantākas, notur audzēkņu uzmanību un atvieglo mācību vielas uztveri. Skolotāji organizē mācību stundas, demonstrējot dažādus multivides un informatīvos failus. Blakus interaktīvajiem ekrāniem ir izvietotas sienas tāfeles, uz kurām var rakstīt ar marķieriem un krītu. Papildus Newline piedāvātajām programmatūrām skolotāji izmanto mozaBook programmatūru, kas piedāvā jau gatavus vai dod iespēju pašiem izveidot uzdevumus, darba lapas, 3D animācijas, dažādus attēlus, video, skaidrojumus, spēles un citus rīkus. Telpās ir uzstādīta apskaņošanas sistēma, kas nodrošina vienmērīgu skaņas lauka pārklājumu visā klasē. Digitālai mācību uzskates līdzekļu filmēšanai un translēšanai mācību telpās ir uzstādītas ELMO dokumentu kameras, kas atrodas uz skolotāju galdiem. Dažas no skolas klasēm ir aprīkotas attālinātai apmācībai un pētījumiem. Šajās klasēs papildus ir uzstādīta video ierakstīšanas un pārraides sistēma, kas nodrošina iespēju demonstrēt telpā notiekošās stundas vai pasākuma norisi digitāli tiem, kas atrodas citur. (publikācijā tika izmantoti materiāli no Certes.lv SIA mājas lapashttps://www.certes.lv/lv/istenotie-projekti/)

Skolas vadība

   


 

 PALDIES vecākiem par palīdzību un bērnu atbalstīšanu mācoties attālināti!

JĀSAPROT - skolotājam un skolēnam nav jābūt nepārtrauktā saziņā internetā, galvenais, lai skolēns var uzdot savus jautājumus, skaidrot uzdevuma detaļas un nepavada visu mācīšanās laiku tikai pie ierīces! Tāpat aicinām sekot, lai bērns uzdotos pienākumus veic savlaicīgi.

ATGĀDINĀM skolēniem, vecākiem un visai sabiedrībai, ka atrašanās un sportošana sporta laukumos, stadionos un citur ir pieļaujama tikai individuāli, ievērojot distancēšanos no citiem cilvēkiem divu metru attālumā. Jebkāda veida sporta spēles ir aizliegtas!

SAPROTAM, ka situācija ir sarežģīta, taču tikai kopā visi - skolēni, pedagogi un vecāki var īstenot attālinātas mācības.


  Cienījamie vecāki!


No 23.03.2020. Jēkabpils 2.vidusskola, kā visas skolas Latvijā, organizē mācības attālināti.
Tā mums ir jauna pieeja, un rezultāts būs atkarīgs no skolēna, skolēna vecākiem, skolotāju un skolas vadības sadarbības līmeņa.
Katrs mācību priekšmeta skolotājs plānos savu darbu atbilstoši stundu skaitam nedēļā, ņemot vērā skolēnu vajadzības un reālās iespējas. Katru dienu, sākot ar pirmdienu, skolēns (caur Mykoob) saņems konkrētu norādi/uzdevumu ar instrukcijām, kā to izpildīt. Vērtēšanas formas būs dažādas, pēc skolēnam zināmiem kritērijiem (tos nosaka skolotājs). Skolēniem būs dota iespēja veikt uzdevumus viņiem pielāgotā laikā. Svarīgi nekavējoties informēt klases audzinātāju, gadījumos, ja uzdevums skolēnam nebūs pieejams.
Lūdzam vecākus palīdzēt skolēnam iekārtot mācību vietu: pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties; sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes (Word); pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto tiešsaistes gadījumā vai telefoniski.
Īpašos gadījumos ar vecāku starpniecību skolēni saņems uzdevumus papīra formātā.


Būsim pateicīgi, ja skolēna mācības mājās būtu atbalstītas no vecāku puses.
Esam saprotoši!
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar klases audzinātāju (darba dienas laikā).
2020.gada 19.martā
Skolas vadība


*Pielikumā: IZM padomi vecākiem, kā palīdzēt skolēnam mācīties attālināti


Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils 2.vidusskolas struktūrvienība

(Jēkabpils pamatskola) aicina pirmklasniekus!

 

Jēkabpils pilsētas dome ar 13.02.2020. lēmumu Nr.68 “Par Jēkabpils pamatskolu” nolēma pievienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Jēkabpils pamatskola”, reģistrācijas numurs 101290224 adrese: Rīgas iela 200, Jēkabpils, Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādei “Jēkabpils 2.vidusskola”, reģistrācijas numurs  1013900258, adrese: Jaunā iela 44, Jēkabpils, kā rezultātā iestāde “Jēkabpils pamatskola” beidz pastāvēt. Izglītības programmu īstenošanas vietu Rīgas iela 200, Jēkabpils, reģistrēt kā 2.vidusskolas struktūrvienību.

Jēkabpils 2.vidusskola (Jaunā iela 44, Jēkabpils) un Jēkabpils 2.vidusskolas struktūrvienība (Jēkabpils pamatskola) (Rīgas iela 200, Jēkabpils) uzņem 2013.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2020./2021.mācību gadā.

 Skola piedāvā:

1. Pamatizglītības programmu (kods 21011111)

Klases audzinātājas: Aija Lapuha, Biruta Sprindža (izglītības programmas īstenošanas vieta Jaunā ielā 44, Jēkabpils)

Klases audzinātāja Ruta Baranovska (izglītības programmas īstenošanas vieta Rīgas ielā 200, Jēkabpils)

 2. Pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) profesionāli orientēta virziena programma (kods 11014111) (mūzika)

Klases audzinātāja Līga Marķīza (izglītības programmas īstenošanas vieta Rīgas ielā 200, Jēkabpils)

 3. Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121),  kur mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas. Saskaņā ar Izglītības likuma 41.pantu mazākumtautību izglītības programmās no 1. klases līdz 6. klasei mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta ne mazāk kā 50 procentu apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas.

Klases audzinātāja Jeļena Blumentāle (izglītības programmas īstenošanas vieta Jaunā ielā 44, Jēkabpils)

 Skola piedāvā papildus:

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621);

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821).

 

Pieteikties un iesniegt dokumentus

no 09.03.2020. var skolu kancelejās

(Jaunā iela 44 un Rīgas iela 200, Jēkabpils)

katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.00

Līdzi jāņem:

 1. Personas apliecinošs dokuments.
 2. Bērna dzimšanas apliecība.

 Aicinām uz vecāku sanāksmi

š.g. 4.jūnijā plkst. 18.00,

Jaunā ielā 44, Jēkabpils

 

Informācija:

http://www.2vsk.edu.lv/            

tālruņa nr.65232303; 20364306,

elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

http://jekabpils-pamatskola.lv/ 

tālruņa nr. 65221754 

elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

  Skolas kancelejā jāiesniedz (pēc PII beigšanas): 

 1. 1.              Bērna medicīniskā karte 026/u;
 2. 2.              izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apmeklēšanu;
 3. 3.              2 fotogrāfijas (3x4cm).

                                       Laipni gaidīti skolā!


 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2020.g. marts

 SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  

Izstāde „Mani mīļākie mājas mīluļi”.;

Izstāde „Dzejniecei Aspazijai - 165 (1865–1943);

Bibliot.st. „Lasīšanas veicināšanas stunda. Informācijas meklēšana bibliotēkā” 3. klasē.;

Bibliot.st. „Uzziņu literatūras veidi bibliotēkā” 2. klasē

 

PASĀKUMI :

02.03. Skolas 100 gadu jubilejas pasākums "Ar tradīcijām uz nākotni"

03.03.  Informatīva sanāksme Angļu valodas 12.kl. CE  komisijai plkst. 11:25 2.14.kab

           Informatīva sanāksme pedagogiem plkst. 14.30 1.17.kab.

           Diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa 

05.03. Diagnosticējošais darbs 6.klasei dabaszinībās (rakstiski) 

09.03. Radošuma seminārs skolotājiem plkst. 14.30-16.001.17.kab. 

10.03.Seminārs skolotājiem “Mācību stundas efektivitātes paaugstināšana” 1.nodarbība 

11.03. Pilsētas skolu sacensības dambretē- 5-12.kl.komanda.

12.03. Matemātikas olimpiāde 4.kl. 

        “Plāno un dzīvo savu laiku apzināti” karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klases skolēniem 

 
13.03. "Es mākslinieks" karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klases skolēniem 
 
1.-11.klašu skolēnu brīvdienas  no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam

16.03. Pavasara brīvdienu laikā     Starpvērtējums 9.-12.kl.

          Zemgales novada matemātikas olimpiāde 6.-9.kl. 

          Sākumskolas Mk Tēma : “ Mācību iteratūra 2020./2021.m.g. 

17.03. Obligātais centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā (kombinēti) - rakstu (1.17.kab) un mutvārdu (1.08i kab.) daļa (pirmie 9 skolēni pēc saraksta)

           Koučinga kursi skolotājiem plkst.10.00 

      Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Izdales materiālu sagatavošana nodarbībām izglītības iestādē” plkst. 10.00 JVĢ

18.03. Obligātais centralizētais eksāmens 12.klasei angļu valodā - mutvārdu daļa 

            Krievu valodas, angļu valodas un mākslas skolotāju Mk (jomas) sanāksme plkst.9.00 1.17. k

           Koučinga kursi skolotājiem plkst.10.00 2.15.kab.(pēc saraksta)

       Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Izdales materiālu sagatavošana nodarbībām izglītības iestādē” plkst. 10.00 JVĢ

19.03. Obligātais centralizētais eksāmens 12.klasei krievu valodā - rakstu un mutvārdu daļa. (JVĢ telpā)

            Koučinga kursi skolotājiem plkst.10.00, 2.15.kab.(pēc saraksta) 

       Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Audzināšanas loma efektīva mācību procesa nodrošināšanā” plkst. 10.00 JVĢ, Lielā zāle (pēc saraksta).

         LU konference “Bērncentrētā izglītība mūsdienu pasaulē” plkst. 8.30 Krustpils domes konferenču zāle 

20.03. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Eko gleznošana pirmskolas pedagogiem” (arī sākumskolas pedagogiem) plkst. 10.00 JVĢ, Mazā zāle (pēc saraksta)

12. klašu skolēnu brīvdienas 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 27. martam

26.03. Konkurss “Vai Tu zini? Vai Tu proti?”  6. kl.

27.03. .”Pazīsti savu organismu” 9.-12.kl JVĢ 

           “ Pasaku pasaulē” 2 kl. skolēniem, 11.50.-12.30. Aktu zalē 

31.03. Līdz 01.04.2020.Vidusskolas gada nobeiguma pārbaudes darbu  programmu veidošana un iesniegšana. (latviešu valoda)

 

  

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2020.g. februāris

 SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  

Grāmatu izstāde „Fantāzijas literatūra”.
Bibliot.st. „Es - bibliotēkas lietotājs. Kā grāmatas jānovieto plauktā” 1. klasē.
Bibliot.st.  „Periodiskie izdevumi bibliotēkā” 3. klasē.Izstāde „ Ieskaties dzejā”.   

PASĀKUMI :

Logo  svētkiem “Jēkabpils 2.vidusskolai -100” veidošana.  Zīmējumu konkurss visiem skolas skolēniem (ar vecāku atbalstu

  

04.02. Informatīva pedagogu sanāksme plkst. 14.30 1.17.kab. (I.Salmiņa)

            Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (2.posms)

            Fotografēšanās skolas aktu zālē.

            Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. skolēniem.

05.02. Fotografēšanās  skolas aktu zālē 

06.02. Fotografēšanās  skolas aktu zālē 

             Volejbols 2008.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm lielo skolu grupā.  plkst.10.00;  Salas vidusskolā

07.02. Matemātikas konkurss 4.kl. “Tik vai ...Cik?”
           "Ceļojums no burtiņa līdz pasakai." 1.kl. 

 10.02. - 14.02. varavīksnes nedēļa

1.klašu brīvdienas 

10.02. Pirmdiena – zilās skumjas 

 11.02. Otrdiena – rozā maigums

            Informatīvā sanāksme 3.un 6.kl.VPD vadītājiem un vērtētājiem, Plkst.14.30   2.01.i

12. 02. Trešdiena – zaļais gandarījums
            Atkārtota 12.kl. skolēnu informēšana par valsts pārbaudījumu  kārtošanas kārtību un norises laikiem 2019./2020.m.g. (audz. stundas laikā) 
            Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta  plkst.11.00, Jēkabpils BJC
            „Ēnu dienā” 

13.02. Ceturtdiena – dzeltenais prieks

            Piedalīšanās ģeogrāfijas   olimpiādē 9.-12.kl. (2.posms)

14.02. Piektdiena –sarkanā mīlestība

            Piedalīšanās  matemātikas olimpiādē (2.posms) 5.-8.kl.

           17.00 Konkurss "Mis un Misters skola' 2020". 8.-12. klases

           Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš 

19.02. Diagnosticējošais darbs6.klasei ar kombinēto saturu mazākumtautību valodā–rakstu daļa 

 20.02. Diagnosticējošais darbs 3.klasei ar kombinētu mācību saturu mazākumtautību valodā–rakstu daļa

              Vecāku informatīvā diena plkst.16.30-18.30 

21.02. „No idejas līdz uzņēmumam”  karjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klases skolēniem

25.02. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa

26.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei (rakstiski) 

            ,,Piena spēka” kauss volejbolā 2004.- 2007. 
27.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei

28.02.  Reģionālais skolēnu skatuves runas konkurss

              Starptautiskā izglītības iestāžu izstāde „Skola 2020” - 11.kl. skolēni

  **.02. “Plāno un dzīvo savu laiku apzināti” karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klases skolēniem (Laiks tiek precizēts)

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 2020.g. janvāris

 

ATBALSTA PASĀKUMI: Nodarbības 1.c un 5.a klasei "Personīgā higiēna"

SKOLAS BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

      Izstādes- „Jaunās grāmatas bibliotēkā”.

      Džeraldam Darelam - 95 (1925–1995)

      „1991.gada 20. janvāra barikāžu aizstāvju atceres diena”

      Bibliotekārā stunda 1.klasēm „Kur dzīvo grāmatas. Uzvedība bibliotēkā” .

      Konsultācijas „ZPD noformējums”

02.01. MIF un DZ metodiskās komisijas sēde plkst. 11:00 1.02i kab.

03.01. Pedagoģiskās padomes sēde plkst.10.00 aktu zālē 

09.01. Šahs 2004.g un jaunāki, sporta skolas šaha zālē

14.01. Darba grupas "Skolas 100 gadu jubileja" sanāksme plkst.14.30 1.04.i kab. (pirms skolas MP sanāksmes)

         Metodiskās padomes sanāksme plkst.14.30 1.04.i kab. 

15.01. Volejbols 2000.-2003. dz.g.komanda, Ābeļu psk.,

16. 01. "Stikla pūtēju" nodarbības 11.50-12.30 1. kl., 12.50-13.30 2. kl. 4.04. auditorijā

17.01. Fizikas olimpiāde 9, 10.-12.kl. Plkst.10.00 JVĢ
          "Stikla pūtēju" nodarbības 11.50-12.30 3. kl., 12.50-13.30 4. kl

          KI nodarbības 9.kl. "Kā atrast  savu nākotnes izaicinājumu?”

21.01. Klases audzinātāju Mk sanāksme plkst. 1.17.kab. 
          Planetārija nodarbības 3.un 6.klases skolēniem projektā “Skolas soma”.
          Krievu valodas konkurss (olimpiāde) 2.kl. 12.50.- 13.30 3.10 kab. 

22.01. Volejbols 2004.-2005.g.dz. komanda, 
          Krievu valodas konkurss (olimpiāde) 10.40- 11.20. 2.08.kab. 
                                                 3.kl. - 11.50- 12.30 , 3.05kab., 
                                                 1.kl- 12.50-13.30, 3.04 kab., 

          KI nodarbības 10.kl. “ Sirds profesijas meklējumos”

23.01. Angļu valodas konkurss plkst.10.00 Salas vidusskola.

28.01. Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasei. Laiks un vieta tiks precizēti. 

29.01. Ekonomikas olimpiāde  Plkst.10.00 JVĢ 

30.01. Skolas padomes sanāksme. Plkst.17.30 1.17.kab.
         "ABC-svētki'', 12.50-13.30 ,aktu zāle, 
          Skolas skatuves runas konkurss ( vieta un laiks tiks precizēti)

31.01. Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Plkst.10.00 JVĢ

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS        

                                                                      2019.g.decembris

 

Skolēnu ziemas brīvdienas 23.12.-04.01.2020.

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

ATBALSTA PASĀKUMI    Bērnu psiholoģiska izpēte un atzinumu rakstīšana bērniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos (3.,6.,9., 12. kl. skolēni) J.Graudiņa - skolas psihologs.   

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI   Izstāde „ Jaungada dekori”. Izstāde „Ziemas stāsti”. Bibliot.st.  „Periodiskie izdevumi bibliotēkā” 4. klasē. M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

2.

KA pasākums

“Es - līderis”

12.a - 13.40-15.10

10.v,11.v,12.v - 18.30-20.00

 

3

Speciālo izglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem īstenošana.  Seminārs skolotājiem, kuri īsteno  individuālo izglītības plānu atbilstošajiem skolēniem

2.a,b; 3.a,b; 4.a,b; 5.a; 7.a kl. un skolas atbalsta personālam. Plkst. 14.30,  telpa Nr. 1.17 (Atb.L.Aleksandrova)

4.

”Tik vai...cik?Konkurss matemātikā 4.kl., 2.kārta (atb.L.Aleksandrova)

 

Pilsētas skolu sacensības Tautas bumā,  4.-5.kl. komanda   ( atb. sporta skolotāji)

5.

Pasākums 1.kl. “Skaitļu svētki” plkst. 12.50 aktu zālē (Atb. S.Jekaraševa,  T.Novikova)

 

Konkurss

“Math Game Day” (1.-12.kl) (Atb. M.Voitenko)

 

Vecāku informatīvā diena plkst. 16.30- 18.30 (atb. visi pedagogi)

9.un 12.klašu skolēnu vecāku kopsapulce plkst. 17.30 aktu zālē. (Atb. L.Aleksandrova, I.Salmiņa)

6.

9.

10.

Pedagogu informatīvā sanāksme

plkst.14.30 404.auditorija (atb. I.Salmiņa)

11.

Mozabook apmācība skolotājiem (skatīt pielikumu mākonī)

12.

Mozabook apmācība skolotājiem (skatīt pielikumu mākonī)

 

Skolas olimpiāde matemātikā (5.-12.kl) (Atb. M.Voitenko)

 

13.

Vēstures olimpiāde.

Otrais (novadu apvienību) posms 9.-12.kl. (Atb. Ž.Vinogradova)

16.

Līdz 15.12.2019.  Vidusskolas posma skolēnu eksāmenu, kurus skolēni kārtos, izvēle un 9.d klases skolēnu (pr.kods 21011111) svešvalodas eksāmena izvēle 2019./2020. m. g. (atb.L.Aleksandrova, klases audzinātāji)

 

17.

Arodbiedrības pārvēlēšanu   kopsapulce. (Atb. M.Voitenko, I. Salmiņa)

 

 

18.

Svētrīts 1.-3.kl.

plkst. 9.00 telpa Nr. 2.02 (Atb. I.Irbe)

 

Ziemassvētku pasākums 1.-2.kl. plkst.10.00 aktu zālē

3.-4.kl.plkst.12.00 aktu zālē

 

Līdz plkst. 17.00 izlikt  1.semestra vērtējumus

(atb. priekšmetu skolotāji, J.Jaskova)

 

19. Ziemassvētku pasākums  8.-12.kl. plkst. 17.00 aktu zālē (Atb. L.Movčane)

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.(Atb. V. Mežaraupe, M. Ļitvinova)

 

 

20.

Ziemassvētku pasākums:

5.-7.kl. plkst. 10.00 aktu zālē

 

23.

Sākumskolas Mk sēde 1.semestra darba analīze. Darba plāna analīze un korekcijas.

24.

25.

26.

27.

 

30.

Mācību priekšmetu skolotājiem  sagatavot informāciju par 1. semestra rezultātiem

 

31.

1.

2.

3.

Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 10.00 aktu zālē (atb. I.Salmiņa, L.Aleksandrova, S.Avišāne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

2019.g. novembris

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI Informācijas lapa „11.novembris - Lāčplēša diena”. Izstāde „Rakstniekam Kārlim Skalbem - 140 (1879–1945)”.

Izstāde „Iepazīsti Latviju”. M.Ļitvinova - skolas bibliotekāre.

IEKŠĒJĀS PĀRRAUDZĪBAS PLĀNS  Efektīva stundu struktūra. Klasvadība. - L.Aleksandrova, direktores vietniece     

 

 

 

 

1.

4.

5.

Vadības un Mk vadītāju sanāksme ,,Kompetenču pieejā balstīta izglītība” plkst.14.30 1.17 telpā (atb.  S.Avišāne, L.Aleksandrova) 

6.

Izlaušanās spēle „Valsts. Balsts. Salds.” plkst. 8.45 - 13.00

BJC (Brīvības ielā 258), piedalās 11.a kl. komanda  (atb. M.Avena)

7.

Pasākums 4.kl. “Balonu svētki”  plkst. 12.50 1.02 telpā

(atb. J.Blumentāle, Ž.Molčanova)

8.

11.

Gaisma akcija “Liesmiņu ceļš” plkst.7.40 pie skolas, piedalās Skolēnu parlaments (atb. M.Avena)

 Konkurss 9.a, b, c kl. “Jaunie Tēvzemes sargi” plkst. 8.10 aktu zālē

(atb. M.Avena, J.Taškāne)

 Nodarbība vidusskolēniem “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” plkst. 10.40-11.40 aktu zālē (atb. priekšmetu skolotāji)

 Nodarbība 9.kl. skolēniem “Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana” plkst. 12.00-13.00 aktu zālē (atb.pr. skolot.)

 Lāčplēša dienas lāpu gājiens plkst. 17.30 pie Kena parka (Kļavu iela)

(pulcēšanās no plkst. 17.00),

piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju” plkst. 18.00,piedalās 10.a, 11.a, 12.a kl., (atb. S.Avišāne, N.Dogureviča, L.Movčane, Ž.Vinogradova)

12.

Lekcija 8.-11. klašu skolēniem ,,Skolēna Digitālais IQ “plkst. 10.40- 11.40 aktu zālē (atb. I.Salmiņa, M.Avena un 4. stundas pedagogi)

 SZPD vadītāju un vērtētāju sanāksme plkst.14.30 1.04i telpā (atb. S.Avišāne)

13.

4.kl. latviešu valodas olimpiāde “Mēs –Latvijai!”

plkst. 10.40 1.08i telpā

(atb. V.Teivāne)

 

Skolas seminārs skolotājiem, kuri vada mācību stundas apv. klasēs “Darba organizācija un metodika apvienotajās klasēs” plkst. 15.10. 2.01i telpā (atb. L.Aleksandrova)

14.  

15.

Latvijas valsts svētku pasākums 1.-6.kl., SI “Mana zeme skaistā” plkst. 9.50 sporta zālē

(atb. M.Avena)

 

Latvijas valsts svētku pasākums 7.-12.kl. “Es savai Tēvzemei…” plkst. 12.50 sporta zālē

(atb. M.Avena)

18.

Gaismas akcija “Brīvības liesmiņas” plkst. 17.00  Kena parkā, piedalās 11.a klase  (atb. M.Avena, Ž.Vinogradova)

19.

Sanāksme pedagogiem ,, Kompetenču pieejā balstīta izglītība”

plkst. 14.30 1.17 telpā (atb. S.Avišāne, L.Aleksandrova, Mk vadītāji) 

20.

Pasākums 5.kl.  “Latvija visos gadalaikos” plkst.11.50 aktu zālē, piedalās arī 10.a kl.(1.gr.) (atb. J.Ivanova,Z.Rutkovska)

“Mana profesija IT jomā”

KI pasākums 6.klasēm 

21. 

Lekcija vidusskolēniem “Kā mēs sargājam Latviju?” plkst. 13.40 aktu zālē (atb. N.Dogureviča, L.Movčane, Ž.Vinogradova)

22.

25.

26. 

Seminārs skolotājiem sadarbībā ar "Uzdevumi LV" plkst. 14.30 1.17 telpā  (atb. I.Salmiņa)

 

27.

28.

Bioloģijas olimpiāde tiešsaistē 9.-12.kl. (Valsts olimpiādes 2. posms) plkst. 10.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā(atb. L.Aleksandrova, T.Zdanova)

29.

līdz decembrim Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem: 3., 6., 9.kl. skolēnu informēšana par kārtību, kādā kārtojami valsts pārbaudes darbi  2019./2020.m.g. (atb. L.Aleksandrova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

2019.g. oktobris

 

 PIRMDIENA

   OTRDIENA

   TREŠDIENA

 CETURTDIENA

PIEKTDIENA

ATBALSTA PASĀKUMI

                Adaptācijas pasākumi (skolēnu anketēšana un izpēte) 1., 5. un 10.klašu skolēniem.  J.Graudiņa -  skolas psihologs.

                Nodarbība “Kā izvairīties no konflikta.” (5.kl.) A.Ņikitina -  sociālais pedagogs .

                “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās”.  J.Šeņavska  – skolas māsa.

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  M.Ļitvinova -  skolas bibliotekāre

                Izstāde „Ieelpo rudeni...” ;

                Izstāde „Atrodi! Izvēlies! Mācies!”;

               Bibliot.st.  „Grāmatu uzbūve” 2. klasē.   .

IEKŠĒJĀS PĀRRAUDZĪBAS PLĀNS   KA darba plāna pārbaude – S.Avišāne.  E-žurnāla pārbaude rudens brīvdienās – J.Jaskova. 1., 5., 10.klašu stundu vērošana adaptācijas gaitā - L.Aleksandrova, S.Avišāne.

 

1.

Skolas metodiskās padomes sanāksme 

plkst. 14.30 223. kab.

2.

Novada un pilsētas skolu sacensības futbolā 2005.-06. un 2000.- 2003.g.

3.

Skolotāju dienas koncerts TN plkst. 17.00

4.

Skolotāju dienai veltīts pasākums

plkst.14.30 skolas kafejnīcā

(atb. N.Dogureviča)

II 

7.

8.

Informatīva sanāksme pedagogiem.

Plkst. 14.30 223.kab.

9.

8.-9.klašu skolēnu pārstāvju brauciens uz Barkavas koledžu(atb. N.Zarkeviča)

10.

11.

14.-18. oktobris  KARJERAS NEDĒĻA. Klases stundas un mācību stundas pēc sagatavotā plāna. Saistītas ar karjeru.

III 

14.

12.50 VIAA organizētās nodarbības,  5.a kl. skolēni, Jēkabpils pamatskolā

13.10 VIAA organizētās nodarbības,7.kl. skolēni, JVĢ

 

15.

 

16.

17.

18.

7., 8.klašu latviešu valodas novada olimpiāde plkst. 10.00

10.klašu iesvētīšana vidusskolas saimē

plkst.14.30

 IV

21.

Skolotāju apmācība darbam  ar displejiem u.c. IT  

Mazā pedagoģiskā sēde “10.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst. 9.00

 

 

22.

 Mazā pedagoģiskā sēde “1.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst.9.00

 

Mazā pedagoģiskā sēde “5.klašu skolēnu adaptācija skolas dzīvē”

Plkst.11.30

 

23.

“Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde kompetencēs balstīta izglītības satura kontekstā” (parSZPD izstrādi un vadīšanu) 

Plkst. 10.00 JVĢ 

 

Sākumskolas mācību  jomas sanāksme  

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas MK sanāksme  

IV Latgales reģiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”. 19. Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskā konference Daugavpilī

 

24.

Skolotāju apmācība darbam ar displejiem u.c IT 

25.

Skolēnu rudens brīvdienas 21.-25.

Pedagogu darbs atbilstoši Jēkabpils IP plānam, tarifikācijai

 V

28.

29.

30.

Līdz 30.10.2019. 9.-12.kl. skolēnu starpvērtējums

31.

Vecāku informatīvā diena plkst. 16.30 – 18.30

 3.un 6.klašu vecāku kopsapulce plkst.18.00 (informācija sekos)

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS 

        2019.g. septembris 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SKOLAS BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  Izstāde „Dzejoļi bērniem”.  M.Ļitvinova skolas bibliotekāre.

 

I

2.

Zinību dienas pasākums

plkst.10.00

skolas stadions

 

3.

4.

5.

6.

II     

 

9.

10.

KA Mk sanāksme  

 223. kab. plkst. 14.30 

11.

12.

Dzejas dienu akcija “Sirds uz trotuāra”

pilsētas laukumi, ietves

13.

III       

 

16.

17.

18.

LU organizēto kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām" 

19.

 

20.

“Olimpiskā diena 2019” pulcēšanās no 9.30 Jēkabpils stadionā, piedalās 4.klases  

 IV

23.

24.

Projekta PuMPuRS kursi pedagogiem 2.daļa 223.kab. 14.30-17.30

 

25.

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

26.

Eiropas Valodu diena

Projekta PuMPuRS nodarbības 10.a klases skolēniem.

27.

Miķeļdiena

1.klases 

       V   

30.

 

 

 

 

               

 

 KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN KABINETI

 2019./2020.m.g.

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

1.A

 Guna Auzāne

228.

1.B

Svetlana Jekaraševa

225.

1.C

Tatjana Novikova

226.

2.A

Tatjana Karnauhova

121.

2.B

Jeļena Džeikuna

122.

3.A

Olga Demčenko

123.

3.B

Jeļena Jaskova

130.

4.A

Jeļena Blumentāle

221.

4.B

Žanna Molčanova

222.

5.A

Larisa Koņeva

327.

5.B

Marina Ļitvinova

223.

6.A

Irina Korabovska

325.

6.B

Silvija Avišāne

425.

6.C

Marina Voitenko

424.

7.A

Ludmila Kravcova

322.

7.B

Jekaterina Ivanova

326.

8.A

Vanda Lovčinovska

224.

8.B

Vineta Mežaraupe

423.

9.A

Klavdija Mičko

330.

9.B

Nataļja Zarkeviča

220.

9.C

Inna Semjonova

428.

10.A

Ludmila Movčane

324.

11.A

Žanna Vinogradova

321.

12.A

Nataļja Dogureviča

323.

9.d

Daina Spuriņa

422.

10.n

Tatjana Sendže

427.

11.

Zeltīte Svikša

426.

12.

Vēsma Madžule

320.

Speciālā klase

Ludmila Anufrijeva

120.

 

 CIENĪJAMIE VECĀKI!

 

Jēkabpils 2.vidusskola turpina audzēkņu uzņemšanu sekojošās izglītības programmās:

 

 • Pamatizglītības mazākumtautību programmā 1.-9.klasē, kods 21011121 (2.variants, 2.modelis);
 • Pamatizglītības programmā 1.klasē, kods 21011111;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31013021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā 10.-12.klasē, kods 31011021;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā 10.klasē, kods 31011013;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programmā 11.-12.klasē, kods 31011012.
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015921.

 

Dokumentus iesniegt skolas lietvedībā darba dienās:

 

 • vecāka (aizbildņa) iesniegumu;
 • liecību (mācību gada vidū arī sekmju izraksts);
 • apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu (vidējās izglītības programmās);
 • medicīnisko karti;
 • Iesniedzot dokumentus, vecākam obligāti jāuzrāda pase vai ID karte un bērna dzimšanas apliecība.

 

 

          Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā ielā 44,  uzņem 2012.gadā dzimušus bērnus mācībām 1.klasē 2019./2020.mācību gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121).

Mācību priekšmetu bilingvālā mācīšana – latviešu un krievu valodā ar dažādām valodu lietošanas proporcijām nodrošina valsts valodas apguvi tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā, kas  sekmē izglītojamo integrāciju Latvijas sabiedrībā, saglabājot  etniskās kultūras tradīcijas.

Pieteikties un iesniegt dokumentus var skolas kancelejā, sākot ar 01.03.2019., katru darba dienu no plkst.8.00 – 16.30

Līdzi jāņem:

 1. Vecāka/ likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments
 2. Bērna dzimšanas apliecība.

 

Informācija: www.2vsk.edu.lv, tālruņa Nr.65232303; 20364306, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.