Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Jēkabpils 2.vidusskola

Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201

Tālrunis 65232303; 20364306,  elektroniskais pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Apbalvojuma „Skolas Lepnums”piešķiršanas kārtība

Jēkabpilī

 

11.04.2014.

Izdota saskaņā ar 

Skolas nolikumu

un Iekšējās kārtības noteikumu XIII.nodaļu

             I.      Vispārīgie noteikumi

1.         Apbalvojuma „Skolas Lepnums” piešķiršanas kārtība, turpmāk tekstā – Kārtība, nosaka Apbalvojuma „Skolas Lepnums”, turpmāk tekstā – Apbalvojums, piešķiršanas kritērijus, apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtību Jēkabpils 2.vidusskolā, turpmāk tekstā – Skola.

 

II.        Apbalvojuma piešķiršanas mērķis un apbalvojamie

 

2.         Apbalvojuma piešķiršanas mērķis:

2.1.      Motivēt skolēnus radošam un teicamam mācību darbam;

2.2.      popularizēt skolēnu sasniegumus sabiedrībā;

2.3.      novērtēt skolēnu izcilo un teicamo darbu mācību priekšmetos un interešu izglītības programmās.

 

3.         Apbalvojamie:

3.1.      1.-12.klašu skolēni;

3.2.      vecāki;

3.3.      skolotāji.

III. Apbalvošanas kritēriji

4.         Apbalvošanas kritēriji:

4.1.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 1.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 4.-9.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

4.1.1.      vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 9-10 ballēm;

4.1.2.      republikas vai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, vai interešu izglītības konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli, ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību un vērtējums visos mācību priekšmetos mācību gada 1.semestrī un mācību gada noslēgumā ir no 7-10 ballēm.

 

4.2.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 1.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 10.-12.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

4.2.1.      vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 8-10 ballēm;

4.2.2.      republikas vai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, vai interešu izglītības konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli, ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību un vērtējums visos mācību priekšmetos mācību gada 1.semestrī un mācību gada noslēgumā ir no 6-10 ballēm.

4.2.3.      Zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) izvirzīts uz valsts konferenci un vērtējums visos mācību priekšmetos mācību gada 1.semestrī un mācību gada noslēgumā ir no 6-10 ballēm.

 

5.1.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 2.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 4.-9.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

5.1.1.   vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 8-10 ballēm;

5.1.2.      pilsētas, novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli, ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību un vērtējums visos mācību priekšmetos mācību gada 1.semestrī un mācību gada noslēgumā ir no 7-10 ballēm.

 

5.2.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 2.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 10.-12.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

5.2.1.      vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 7-10 ballēm;

5.2.2.      pilsētas, novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli, ieguvuši 1., 2., 3.vietu vai Atzinību un vērtējums visos mācību priekšmetos mācību gada 1.semestrī un mācību gada noslēgumā ir no 6-10 ballēm.

 

6.1.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 3.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 4.-9.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

6.1.1.      vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 7-10 ballēm un piedalījušies pilsētas, novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli.

 

6.2.      Ar Jēkabpils 2.vidusskolas 3.pakāpes diplomu „Skolas Lepnums” 10.-12.klasēs apbalvo skolēnus, ja izpildīts vismaz viens no kritērijiem:

6.2.1.      vērtējumi mācību gada 1.semestrī un gada visos mācību priekšmetos ir no 6-10 ballēm un piedalījušies pilsētas, novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli.

 

7.         Ar Jēkabpils 2.vidusskolas diplomu „Skolas Lepnums” apbalvo 1.-3.klases skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir optimālā vai augstākajā līmenī un vērtējums ir no 7-10 ballēm,  kuri skolas mācību priekšmetu olimpiādēs ieguvuši 1., 2., 3.vietu, piedalījušies pilsētas, novadu olimpiādēs vai interešu izglītības konkursos un skatēs, pārstāvot Jēkabpils 2.vidusskolu individuāli.

 

8.         Ar skolas Atzinības rakstu apbalvo skolēna vecākus un skolotāju, kuri sagatavoja skolēnu mācību priekšmetu olimpiādei, skatei vai konkursam.

8.1.     9.klases un 12.klases skolēnus, kuri visu mācību gadu laikā 3 reizes ieguvuši 1.pakāpes diplomu “Skolas Lepnums”, apbalvo ar diplomu “Skolas Zelta fonds” un skolēna portretu izvieto stendā “Skolas Lepnums” katru nākamo gadu."

 

IV. Apbalvošanas piešķiršanas un pasniegšanas kārtība

9.         Apbalvojuma piešķiršanas kārtība:

9.1.      Apbalvojums „Skolas Lepnums”  tiek piešķirts pamatojoties uz precīzi un laicīgi iesniegtu anketu skolas administrācijai (pielikums), pievienojot apliecinošā dokumenta par saņemto apbalvojumu kopiju. Par anketas aizpildīšanu un iesniegšanu atbildīgs pats skolēns un klases audzinātājs.

9.2. Administrācija izskata apbalvojuma atbilstības kritērijus un sagatavo apbalvojuma saraksta projektu.

9.3. Apbalvojums skolēnam tiek piešķirts, pamatojoties uz direktora izdoto rīkojumu.

9.4. Apbalvojums tiek piešķirts, ja skolēnam nav skolas iekšējās  kārtības noteikumu pārkāpumu.

9.5. Vecākiem ir tiesības 2 darba dienu laikā, pēc direktora rīkojuma izdošanas, iesniegt direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt apbalvojuma piešķiršanas pakāpi.

10. Apbalvojuma pasniegšanas kārtība:

10.1. Diplomus pasniedz īpašā mācību gada beigu pasākumā uz kuru tiek aicināti skolēni, apbalvojamo vecāki un skolotāji.

10.2. Apbalvoto skolēnu fotogrāfijas tiek izvietotas uz skolas stenda.

 

Direktors                                                                                             A.Deinis

 

Pieteikšanas anketa

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.