Company Logo

Pašpārvalde

IZSOLE

Noderīgas saites

Paziņojums

APSTIPRINĀTS

ar Jēkabpils pilsētas domes

22.06.2011. lēmumu Nr.280

(protokols Nr.15., 7.§)

 

Grozījumi:

11.12.2014.Lēmums Nr.419

(protokols Nr.27, 7.§);

19.07.2012.Lēmums Nr.280

(protokols Nr.17, 19§)

Jēkabpils 2.vidusskolas

NOLIKUMS

Jēkabpilī

 

Izdots saskaņā

ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8., 9.pantu

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Jēkabpils 2.vidusskola, turpmāk tekstā – Skola, ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības, turpmāk tekstā – Dibinātājs, dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās, mazākumtautību izglītības programmas un interešu izglītības programmas, kur dzimtā valoda ir krievu valoda.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī šis nolikums.
 3. Skolai ir sava simbolika – karogs, divi zīmogi – viens ar papildināto mazo valsts ģerboni, otrs - ar mazo valsts ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas.
 4. Skolas adrese: Jaunā iela 44, Jēkabpilī, LV-5201, tālrunis/fakss: 65232303, 20364306, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Skolas elektroniskā mājas lapa: www.2vsk.edu.lv. (11.12.2014.red.)

 

 1. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 

 1. Darbības mērķis ir veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, lai nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

6.1.    Skolā izglītošanās process tiek organizēts šādos posmos:

6.1.1. pirmsskolā (5-6 gadīgie);

6.1.2. pamatskolā (1.-9.klases);

6.1.3. vidusskolā (10.-12.klases.).

6.2.    Pirmsskolā galvenie uzdevumi ir īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.

6.3.    Pamatskolā galvenais uzdevums ir sagatavot skolēnus izglītībai vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei.

6.4.    Vidusskolā galvenie uzdevumi ir veidot daudzpusīgi attīstītu personu, sagatavot skolēnu izglītībai augstākās vai profesionālās izglītības apguvei.

7.       Skolas galvenie uzdevumi:

7.1.    īstenot licencētās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas;

7.2.    izvēlēties mācību un audzināšanas izglītošanas darba metodes un formas;

7.3.    nodrošināt mērķtiecīgu, mūsdienīgu mācību procesu;

7.4.    racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu materiālos, personāla un informācijas resursus;

7.5.    sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības apguvi visiem skolas vecuma bērniem;

7.6.    sekmēt skolēnu integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt latviešu valodas apguvi tādā līmenī, lai varētu turpināt izglītību latviešu valodā;

7.7.    sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

7.8.    ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

 

                3. Īstenojamās izglītības programmas

 

8.       Skolas izglītojošo darbību reglamentējošie dokuments ir izglītības programma.

9.       Skola ir patstāvīga izglītības programmas izstrādē un īstenošanā, darbinieku izraudzīšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Skolas nolikumu.

10.     Skola piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:

10.1.    mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011121; (11.12.2014.red.)

10.2.    pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods: 21011121 (2.variants, 2.modelis); (11.12.2014.red.)

10.3.  speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods: 21015621;

10.4.  vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu,  kods: 31011021;

10.5.  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, kods 31013021;

10.6.  Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods: 21015921.

11.     Pedagogiem ir pienākums izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, kuras izvērtē attiecīgās Skolas metodiskās komisijas un apstiprina Skolas direktors.

12.     Skolas mācību priekšmetu un stundu plāni tiek veidoti saskaņā ar licencētajām Skolas izglītības programmām.

13.     Pedagogi izstrādā interešu izglītības programmas, kuras apstiprina Skolas direktors.

14.     Saskaņā ar izglītības programmām Skolā izglītību iegūst krievu un latviešu valodā.

 

            4. Izglītības procesa organizācija

 

15. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka:

15.1. Ārējie normatīvie akti - Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru Kabineta noteikumi;

15.2. Iekšējie normatīvie akti - Skolas nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iekšējie normatīvie akti.

16.     Mācību gada ilgumu, mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka normatīvie akti. Papildus brīvdienas 1.klasei (1 nedēļa februārī) nosaka Skolas direktors.

Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skola strādā vienā maiņā.

17.     Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek atbilstoši Skolā licencētajām un īstenotajām izglītības programmām un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. (11.12.2014.red.)

18.     Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem skolēnus, saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem, nerīkojot iestājpārbaudījumus.

19.     Uzņemamo skolēnu skaits 1. un 10. klasē tiek saskaņots ar Dibinātāju.

20.     Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz citu, no vienas mācību programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēna (ja viņš sasniedzis 16 gadu vecumu) rakstiski pamatotu iesniegumu un ar Skolas direktora rīkojumu.

21.     Skolēnu mācību stundu slodzi un mācību stundu skaitu dienā nosaka Vispārējās izglītības likums.

22.     Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors.

23.     Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver vispārējās izglītības programmās un stundu plānā nosauktos mācību priekšmetus, un klases audzinātāja stundu;

23.1.  ar mācību priekšmetu stundu sarakstu pedagogi un skolēni tiek iepazīstināti katra semestra sākumā;

23.2.  mācību priekšmetu stundu saraksts ir patstāvīgs visu semestri un izmaiņas tajā var veikt tikai direktora vietnieks izglītības jomā.

24.     Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

25.     Katrā klasē vienu stundu nedēļā ir klases stunda, kura tiek ierakstīta mācību priekšmetu stundu sarakstā. Klases stundās obligāti pārrunājamās tēmas: profesijas izvēle un tālākā izglītība, satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c., saskaņā ar Skolas audzināšanas programmu.

26.     Skolēnu papildizglītošanu (fakultatīvi, pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, u.c. nodarbības ārpus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas) veic, ja ir skolēnu vai vecāku rakstisks iesniegums. Nodarbības stundu sarakstā nodala atsevišķi vai veido tām atsevišķu nodarbību sarakstu. (11.12.2014.red.)

27.     Nepieciešamības gadījumā skolēniem tiek nodrošināta uzturēšanās internātā. Internāts darbojas saskaņā ar Skolas internāta reglamentu.

28.     Atbilstoši vecāku pieprasījumam tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas, kuru darbību nosaka pagarinātās dienas grupas reglaments.

29.     Projektu nedēļas laiku nosaka pēc metodiskās padomes ieteikuma ar Skolas direktora rīkojumu.

30.     Vispārējās vidējās izglītības programmas skolēniem ir jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs, kura vērtējums tiek ierakstīts liecībā un klases žurnālā kā atsevišķs vērtējums, kas tiek pielīdzināts mācību priekšmeta vērtējumam.

31.     Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām, atbilstoši valstī pastāvošajai likumdošanai un  Skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

32.     1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēni katra semestra beigās saņem noteiktas formas liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību tajā tiek ierakstīts direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu nākamajā klasē, pārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.

33. 9. un 12.klašu skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā, starpvērtējumu izliek pirms rudens un pavasara brīvdienām.

34. Skolas direktoram ne vēlāk kā līdz 1.semestra beigām ir tiesības noteikt mācību gada noslēguma pārbaudes darbus ne vairāk kā divos mācību priekšmetos 7., 8., 10., 11.klasēm atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

35.     Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

36.     Dokumenta par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums.

37.     Divas reizes semestrī notiek vecāku informatīvā diena.

38.     Skolai ir sava parauga skolēna dienasgrāmata (1.-9.klasēm), kā saziņas līdzeklis starp skolu un vecākiem. (11.12.2014.red.)

39.     Skolā darbojas Skolas bibliotēka. Skolas bibliotēka, iespēju robežās, nodrošina skolēnus ar mācību un izziņas literatūru, kā arī ar daiļliteratūru. Skolas bibliotēkas   darbību regulē   bibliotēkas reglaments un bibliotēkas lietošanas kārtība.

 

            5. Skolēnu tiesības un pienākumi

 

40.     Skolēnu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā un detalizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumos.

 

6. Skolas vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

41.     Skolu vada Skolas direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata Dibinātājs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

42.     Direktora tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti, Darba līgums, amata apraksts un Skolas nolikums.

42.¹    Skolas direktors pieņem lēmumu par nomas objekta – ēkas (telpas) Jaunā ielā 44, Jēkabpilī, nodošanu iznomāšanai, paraksta nomas līgumu, kā arī citus lēmumus un veic visas nepieciešamās darbības saskaņā ar 08.06.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. (19.07.2012.red.)

43.     Skolas direktora vietnieku izglītības jomā pienākumi un tiesības noteikti Darba līgumā un amata aprakstā.

44.     Pedagogu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Darba kārtības noteikumos un precizēti amata aprakstā.

45.     Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba kārtības noteikumos un precizēti amatu aprakstos.

46.     Skolas direktora ilgstošas prombūtnes laikā Dibinātājs ar rīkojumu nozīmē savu pienākumu izpildītāju, kurš izpilda visas rīkojumā noteiktās funkcijas.

 

             7. Skolas struktūrvienības, padomes, komisijas

47.     Skolā ir šādas struktūrvienības: bibliotēka, internāts; arhīvs; veselības punkts, kuras iekļaujas vienotās Skolas pārvaldes sistēmā un, kuru darbību nosaka reglamenti. (11.12.2014.red.)

48.     Savas kompetences ietvaros Skolā darbojas: Skolas padome, pedagoģiskā padome, metodiskā padome, metodiskā komisija un skolēnu parlaments. To darbību regulē iekšējie normatīvie akti.

 

 

8. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un darbības tiesiskuma nodrošināšana

49.     Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Skolas Nolikumu, Skolas direktors, struktūrvienības vadītāji savas kompetences ietvaros, bez saskaņošanas ar Dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, izdod iekšējos normatīvos aktus.(11.12.2014.red.)

50.     Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un citus lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājs normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

51.     Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

52.     Skolas darba tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

 

 1. Saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība

 

53.     Dibinātājs nodrošina Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus, ievērojot normatīvos aktus.

54.     Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, skola veic saimniecisko darbību.

55.     Skola var sniegt Dibinātāja apstiprinātos maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

56.     Skola var dibināt atklātos sabiedriskos fondus izglītības attīstības veicināšanai.

57.     Skolas finanšu līdzekļus veido:

57.1.  valsts mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, mācību grāmatu iegādei;

57.2.  Dibinātāja piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta finansējamo darbinieku, ārpus štata darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izdevumi Skolas uzturēšanai un kapitālieguldījumiem, sociālajām garantijām darbiniekiem, saskaņā ar darba koplīgumu;

57.3.  Skolas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, telpu un inventāra iznomāšanas (īrēšanas);

57.4.  fizisku un juridisku personu dāvinājumi un ziedojumi.

58.     Skolas finansiālie līdzekļi tiek atsevišķi uzskaitīti un nevar tikt atsavināti, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Tiesības rīkoties ar tiem ir Skolas direktoram. Skolas sastādītās ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprina Dibinātājs.

59.     Ekonomijas rezultātā radušies līdzekļi paliek Skolas rīcībā un tiek izmantoti Skolas darbinieku materiālajai stimulēšanai, kā arī saimniecisko, mācību un audzināšanas pasākumu finansēšanai. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas attīstībai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.

60.     Svītrots (11.12.2014.red.spēkā ar 01.01.2015.)

61.     Svītrots (11.12.2014.red.spēkā ar 01.01.2015.)

62.     Skolas grāmatvedības kārtošanu nodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes „Jēkabpils pilsētas pašvaldības” Grāmatvedības nodaļa, veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajām iestādēm. (11.12.2014.red.spēkā ar 01.01.2015.)

63.     Skolai ir tiesības tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros iegādāties vai īrēt nepieciešamās iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus u.c. materiālos resursus, kā arī izmantot uzņēmumu, iestāžu, firmu un privātpersonu pakalpojumus, norēķinoties ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

64.     Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

 

 1. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

 

65.     Atbilstoši normatīvajiem aktiem skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

 1. Citi noteikumi

 

66.     Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam, Izglītības nodaļai un Izglītības un zinātnes ministrijai.

67.     Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Skolā nodrošina Darba aizsardzības likums un drošības tehnikas u.c. noteikumu ievērošana.

68.     Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

69.     Ugunsdrošības ievērošanu skolā nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

70.     Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti, atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmai izstrādātajai skolvadības programmatūrai.

71.     Pēc skolas direktora ieteikuma skolā var praktizēt studenti, kuri apgūst praktiskās pedagoģiskās metodikas un psihologu kursi.

 

 1. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

72.     Priekšlikumus Skolas nolikuma grozījumos veic pēc Dibinātāja, Skolas direktora, Skolas padomes vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma un izmaiņām likumdošanā.      

73.     Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.

74.     Skolas nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas ar Dibinātāju.

75.     Šajā nolikumā neatrunātās funkcijas, dokumentu noformēšanas u.c. jautājumi tiek risināti saskaņā ar likumdošanu.

 

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts)                L.Salcevičs                         

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.