Company Logo

Paziņojums

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


 

Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306;  elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VESELĪBAS PUNKTA  REGLAMENTS

Jēkabpilī

01.09.2012.

Izdots pamatojoties

uz Jēkabpils 2.vidusskolas Nolikuma 48.punktiem

 

I.         Vispārīgie noteikumi

 

1.         Jēkabpils 2. vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, veselības punkts ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā 2008.gada 26. jūnijā, kods 1100-00044.

 

2.         Skolas veselības punkts sniedz medicīnisko palīdzību skolas audzēkņiem un darbiniekiem un atrodas pēc adrese Jaunā iela 44, Jēkabpilī, LV-5201.

 

3.         Skolas veselības punkts strādā saskaņā ar Ārstniecības likumu un LR Ministru kabineta noteikumiem.

 

4.         Skolas veselības punktā redzamā vietā izvietoti:

4.1.      Skolas veselības punkta reģistrācijas apliecība,

4.2.      Skolas māsas sertifikāta kopija.

4.3.      Darba laiks

 

5.         Saskaņā ar LR Ministru kabineta skolas veselības punkts atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām, ir nodrošināts ar nepieciešamajām medicīniskajām ierīcēm, aprīkojumu un medikamentiem, kā arī ar iespēju izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi.

 

6.         Skolas veselības punktam tiek izsniegti dezinfekcijas līdzekļi, kuri reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dezinfekcijas pasākumus veic saskaņā ar skolas direktora  apstiprinātu dezinfekcijas plānu.

 

7.         Veselības punktam  piederošās telpas:

7.1.      pacientu uzgaidāmā telpa;

7.2.      pacientu pieņemšanas telpa (kabinets);

7.3.      sanitārais mezgls;

7.4.      procedūru  telpa.

 

II.        Skolas medmāsas  darbības mērķi , pamatuzdevumi  un pienākumi

 

8. Skolas veselības punkta mērķi:

8.1. Sniegt pirmo palīdzību smagu traumu un saslimšanu gadījumā līdz brīdim, kamēr  ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības  brigāde.

8.2. Nodrošināt skolu ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīviem aktiem.

8.3.   Nodrošināt infekcijas un higiēnas  kontroli.    

9.  Skolas māsai  pienākumu, pilnvaru un atbildības sadalījumu nosaka darba līgums, amata apraksts, skolas direktora rīkojumi un citi normatīvie akti.

 

10.Skolas veselības punkta pamatuzdevumi  un pienākumi:

10.1. Sastādīt darba plānu un pielietot sastādīto darba plānu praksē.

10.2. Saskaņā ar skolas direktoru, skolas māsa ir tiesīga atbrīvot skolēnu no mācību stundām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai skolnieks apmeklētu ģimenes ārstu.

10.3. Veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu(antropoloģiskos mērījumus, redzes pārbaudi, arteriālā asinsspiediena kontroli) un iegūtos rezultātus dokumentēt bērnu medicīniskajā  kartē (f 026).

 10.4. Kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Pārbaudīt iestādes telpu uzkopšanu, vedināšanu, dezinfekciju, telpu temperatūru, apgaismojumu. Informēt administrāciju par pārbaudēs iegūtajiem rezultātiem.

 10.5. Veikt bērnu un pusaudžu aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumā. Pārbaudīt bērnus uz pedikulozi, kontrolēt profilaktisko pasākumu un infekciju ierobežojošo pasākumu veikšanu (slimo bērnu izolācija). Nepieciešamības gadījumos nosūtīt saslimušos bērnus pie ģimenes ārsta.

 

12. Aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

12.1. Ambulatorais žurnāls (forma 074)

12.2. Infekcijas slimību reģistrācijas žurnāls (forma 060)

12.3. Steidzamā ziņojuma veidlapas (forma 058)

12.4. Bērnu medicīniskā karte (forma 026)

12.5. Pedikulozes pārbaudes burtnīca (forma  pēc izvēles)

12.6. Traumatisma uzskaite (forma brīva)

12.7. Hroniski slimo bērnu uzskaite (forma  pēc izvēles)

12.8. Nosūtījums uz palīgkabinetiem (forma 028)

 

13. Veikt bērnu uztura kontroli skolas ēdnīcā.

13.1. Novērtēt ēdiena kvalitāti un atbilstību bērnu/pusaudžu vecuma posmiem.

13.2. Dokumentēt informāciju par sagatavotajiem ēdieniem un to kvalitāti.

 

14. Organizēt profilaktiski izglītojošo darbu.

14.1.organizēt un veikt bērnu un pusaudžu profilaktiskos pasākumus   

14.2.informēt un izglītot pedagoģisko un tehnisko personālu

14.3. plānot izglītības pasākumus par veselības jautājumiem

14.4. gatavot metodiskos materiālus

14.5. rīkot un piedalīties veselības pasākumos

14.6. sniegt metodisko palīdzību klašu audzinātājiem

14.7. veikt kaitīgo ieradumu (alkoholisma, smēķēšanas, narkomānijas un toksikomānijas, kā arī seksuāli transmisīvo slimību profilaksi.

 

III.     Skolas veselības punkta darba organizācija

 

15.       Skolas veselības punkta darba organizāciju nosaka veselības punkta lietošanas kārtība, kuru saskaņo ar skolas direktoru.

 


16.       Šī kārtība stājas spēkā ar 01.09.2012. Līdz ar tās spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 01.09.2008. “Veselības punkta reglaments”.

 

 

Skolas medmāsa                      (personiskais paraksts)            J.Zdažinska

 

 

 

Saskaņots

Jēkabpils 2.vidusskolas direktors

(personiskais paraksts)  A.Deinis

2012.gada 1.septembrī

 

 

 

 

 

 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils 2.vidusskola


Reģistrācijas Nr.1013900258

 Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201,

Tālrunis 65232303; 20364306; elektroniskais pasts  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VESELĪBAS PUNKTA  LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Jēkabpilī

 

01.09.2012.

Izdota pamatojoties

uz Jēkabpils 2.vidusskolas Nolikuma 48.punktu,

 Veselības punkta reglamenta 15.punktu

 

I.         Vispārīgie noteikumi

1.         Jēkabpils 2. vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, veselības punkta kārtība nosaka pakalpojumu sniegšanas kārtību skolēniem.

2.         Skolas medmāsai ir pienākums iepazīstināt skolēnus ar veselības punkta lietošanas kārtību.

II.        Veselības punkta pieņemšanas kārtība

3.         Veselības punkta sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

4.         Veselības punkta darba laiks: no plkst.8.00 – 16.30, pārtraukums: no plkst.12.00 – 12.30.

5.         Jebkurā laikā skolēni, pedagoģiskie darbinieki un skolas tehniskie darbiniekivar griezties veselības punktā pie skolas medmāsas pēc palīdzības.

 

  1. III.             Veselības punkta apkalpošanas kārtība

6.         Pēc palīdzības griezušies skolēni vai skolas darbinieki tiek reģistrēti ambulatoro pacientu reģistrācijas žurnālā, kurā norāda:

6.1.      vārdu, uzvārdu;

6.2.      klasi, dzimšanas gadu (skolēnam);

6.3.      laiks, kad vērsās pēc palīdzības;

6.4.      deklarētā dzīvesvieta;

6.5.      diagnoze;

6.6.      sniegtā palīdzība.

7.         Pacientiem, kuri griezušas pēc palīdzības, tiek mērīta temperatūra, asinsspiediens un tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība.

8.         Ja skolēns saslimis, skolas medmāsa informē skolēna vecākus/aizbildni, klases audzinātāju un dod norīkojumu pie ģimenes ārsta.

9.         Smagu traumu un saslimšanas gadījumā, līdz brīdim kamēr ierodas ātrā neatliekamā palīdzība, tiek sniegta pirmā palīdzība skolēnam vai skolas darbiniekam.

10.       Veselības punkts nesniedz ārstnieciskos pakalpojumus.

11.       Mācību gada beigās skolēniem tiek noteikts svars, augums, redze.

12.       Pirms mācību gada sākuma skolēni iziet profilaktisko apskati pie ģimenes ārsta.Profilaktiskās apskatēs iegūtos rezultātus skolas medmāsa ieraksta bērnu medicīnas kartēs (svars, augums, veselības grupas un asinsspiediena rādītāji).

13.       No mācību gada sākuma, kā arī pēc nepieciešamības, tiek pārbaudīts skolēnu ādas stāvoklis, t.sk.galvas matainā daļa. Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti, informēti vecāki, un vajadzības gadījumā skolēni tiek nosūtīti pie attiecīgā speciālista.

14.       Šī kārtība stājas spēkā ar 01.09.2012. Līdz ar tās spēkā stāšanos juridisko spēku zaudē 01.09.2008. “Veselības punkta lietošanas kārtība”.

 

 

Skolas medmāsa                      (personiskais paraksts)            J.Zdažinska

 

 

Saskaņots

Jēkabpils 2.vidusskolas direktors

(personiskais paraksts)  A.Deinis

2012.gada 1.septembrī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTIContribute!

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.