top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Atbalsts izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā

28.oktobrī Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemti divi lēmumi par atbalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.


Lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (pirmsskola, 1.-12.klases), tika pieņemti “Saistošie noteikumi par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”.


Pirmsskolas, 1.-12.klašu skolēni, kas izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs un ir no daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pabalstu 1,42 eur par katru attālināto mācību dienu (saskaņā ar e-klases informāciju) var saņemt par periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim, ja noteikta mājas karantīna, kā arī, ja izglītības iestādē vai klasē noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.


Kā saņemt:

Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam izglītojamajam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.decembrim jāiesniedz iesniegums Jēkabpils novada Sociālajā dienestā

Atbalsts tiks ieskaitīts norādītajā bankas kontā.

Uzmanību! Iesniegums izglītības iestādē nav jāsniedz!

 

Savukārt, lai attālinātā mācību procesa laikā atbalstītu arī pārējos izglītojamos (pirmsskola, 1.-9.klases), tika pieņemts lēmums “Par ēdināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā”.


1.- 9.klašu skolēni, kas izglītojas pašvaldības izglītības iestādēs pabalstu 1,42 eur par katru attālināto mācību dienu (saskaņā ar e-klases informāciju) var saņemt no 2021.gada 1.novembra līdz ārkārtas situācijas beigām, ja noteikta mājas karantīna, kā arī, ja izglītības iestādē vai klasē noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.


Kā saņemt:

Izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Jēkabpils 2.vidusskolas attiecīgās klases audzinātājam. Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā: IESNIEGUMS, pie klašu audzinātājiem un pie skolas dežuranta.

Atbalsts tiks ieskaitīts norādītajā bankas kontā.

Uzmanību! Iesniegums Sociālajā dienestā nav jāsniedz

留言


bottom of page