top of page
karjeras Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Sociālais fonds logo

Jēkabpils 2.vidusskola piedalās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Atsauksmes par projekta dalībnieku iespējām ir ļoti pozitīvas. Skolotājus, skolēnus un skolēnu vecākus iepriecina sasniegtie rezultāti.

“Individuālās pieejas iespējas nodarbībās rada labvēlīgus skolēnu apmācības apstākļus. Skolotājam ir iespēja ņemt vērā skolēna temperamentu, raksturu, prasmi mācīties, motivāciju, konkrēta skolēna zināšanu un prasmju līmeni. Ir vieglāk noteikt grūtības mācībās, līdz ar to izvirzīt turpmākos mērķus un uzdevumus ļoti konkrēti. 1.semestrī 2.a klases skolēniem nebija nepietiekamajā līmeņa vērtējumu.”

Sākumskolas skolotāja Olga Demčenko
 

“Paplašinājās skolēnu redzesloks, bērniem radās pārliecība par saviem spēkiem, paaugstinājās zināšanu un prasmju vērtējums. Vecāki ir apmierināti ar pārbaudes darbu rezultātiem, bērnu sasniegumiem. Skolēnu darbs grupā kļuvis saliedētāks un efektīvāks. Skolēniem radās lielāka interese par nestandarta uzdevumu risināšanu matemātikā. Matemātikas olimpiādē skolēni ieguva godalgotas vietas.”

Sākumskolas skolotāja Svetlana Jekaraševa

“Laiks, ko skolotājs var veltīt skolēnam individuāli, dod iespēju izprast skolēna iekšējo pasauli, diagnosticēt skolēna neveiksmju cēloņus mācību darbā. Tā var būt gan neapgūta mācību viela, gan intereses trūkums, gan arī psiholoģiskie iemesli - bailes izdarīt nepareizi, nedrošība, neobjektivitāte. Noskaidrojot mācību neveiksmju iemeslus, veiksmīgāk var risināt problēmas.

Uz nodarbībām tika aicināti gan talantīgie skolēni, gan skolēni, kuriem ir interese par matemātiku. Šiem skolēniem izdevās paaugstināt savus mācību sasniegumus matemātikā, uzrādīt augstākus rezultātus pārbaudes darbos. Rezultātā skolēniem radās drosme piedalīties konkursos un olimpiādēs. Tas dod bērniem prieku un gandarījumu. Savā pašvērtējumā skolēni bieži raksta: “gribu zināt vairāk”.

Sākumskolas skolotāja Tatjana Novikova

“Ļoti svarīgi, ka ir iespēja strādāt ar bērniem individuāli. Projektā laikā skolēniem paaugstinājās interese par mācību priekšmetu, paaugstinājās viņu pašvērtējums matemātikā. Skolēniem, kuriem bija grūtības matemātikā radās veiksmes sajūta, ka viņi var tikt galā ar matemātiskiem uzdevumiem patstāvīgi un tas nav nemaz tik grūti. Nodarbības skolēniem ļoti patīk.”

Sākumskolas skolotāja Tatjana Karnauhova

“Projekta dalībniekiem ir iespēja vēl vairāk laika un uzmanības pievērst bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. Nodarbības laikā, skolotājs individuāli var palīdzēt pārvarēt grūtības mācību procesā katram skolēnam. Nodarbību rezultātā klasē nav nepietiekamā līmeņa vērtējumu matemātikā.”

Sākumskolas skolotāja Jeļena Džeikuna

“Projekts ir devis iespēju strādāt individuāli ar skolēniem, kuriem ir grūtības matemātikā. Es uzskatu, ka darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, galvenokārt, jāveic ārpusstundu laikā, jo viens no iemesliem, kāpēc skolēniem neveicas mācībās, ir tas, ka dažiem skolēniem ir nepieciešams papildus laiks vielas apgūšanai un iegaumēšanai. Individuālās nodarbības ļauj skolēniem domāt par savu mācīšanos (skolēns skaļi komentē savu rīcību un to klausās skolotājs).”

 Sākumskolas skolotāja Jeļena Jaskova

“Šo projektu vērtēju kā ļoti vajadzīgu un lietderīgu. Bija iespējams strādāt ar bērniem individuāli, sniegt viņiem reālu atbalstu. Iepriekšējā mācību gadā strādāju ar skolēniem trīs stundas, rezultātā  nevienam bērnam nebija nepietiekams mācību sasniegumu līmenis matemātikā. Šajā mācību gadā stundu skaits samazinājās. ”

Sākumskolas skolotāja Jeļena Blumentāle

“Ar projekta palīdzību tika nodrošināta iespēja darboties, ņemot vērā katra skolēna individuālās īpašības. Nodarbībās tika sagatavotas atgādnes katrai mācību tēmai, lai tās skolēni, kuriem ir nozīmēti atbalsta pasākumi matemātikā, izmantotu nobeiguma pārbaudes darba laikā. Individuālās nodarbībās skolēni skaļi pamatoja savu rīcību, tātad viņiem iespējams labāk saprast uzdevumu atrisinājumu. Skolēniem, kuri ir iesaistīti projektā, uzlabojās sekmes un paaugstinājās motivācija mācīties.”

Matemātikas skolotāja Vanda Lovčinovska

 “Ir vairāk iespējas individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt matemātiku. Skolēniem radās interese par matemātiku, jo uzlabojās rezultāti.”

Matemātikas skolotāja Irina Korabovska

“Skolēniem paaugstinājās interese par fizikas apguvi, vairākiem skolēniem vērtējumi fizikā kļuva augstāki, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. Skolēni labprāt gatavojas novada fizikas olimpiādei.”

Fizikas skolotājs Andris Lazdiņš

“Skolēni ir ieinteresēti apmeklēt nodarbības, jo attīstās viņu praktiskās iemaņas, zināšanu pielietošana, radoša pieeja situācijas risināšanai. Vērtējums semestrī ir labs.”

Ķīmijas skolotāja Tatjana Zdanova

bottom of page