top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Iekļaujošā izglītība Kiprā


ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr.2019 – 1-LV01 -KA101-060297 “Iekļaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros laikā no 2019. gada 23. novembra līdz 2019. gada 2. decembrim, Jēkabpils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem bija iespēja doties uz Kipru, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, pieredzi iekļaujošās izglītības realizēšanā, apmeklēt izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, vērot nodarbības, piedalīties semināros un diskusijās, kā arī iepazīties ar Kipras kultūrvēsturiskajām vietām, vidi, tradīcijām.


Mobilitātes laikā viesojāmies konsultāciju iestādē “SHIPCON LIMASSOL LIMITED”, kurai ir plaša pieredze iekļaujošā izglītībā, tikām iepazīstināti ar tās darbības mērķiem, uzdevumiem, nodarbošanās virzieniem. Konsultācijas iestādes aktuālākie darbības virzieni ir darbs ar studentiem, pedagogiem, integrācijas jautājumi. SHIPCON vadītājs, stāstot par Kipras vēsturi, lepojās ar daudziem ievērojamiem tūrisma objektiem- muzejiem un arheoloģisko izrakumu vietām, kas iepazīstina ar salas vēsturi. Prezentācijā par Kipras izglītības sistēmu tika uzsvērts iekļaujošās izglītības aspekts.


Profesionālās vizītes Migrantu informācijas centrā Limasolā ,,MiHub” sniedza ieskatu par centra darbību, galvenajiem uzdevumiem. Galvenā centra prioritāte- kā ilgtermiņā iekļaut grieķu sabiedrībā migrantus, kā risināt jautājumus ar personas dokumentu identificēšanu, valodas apmācību, mājokļu nodrošinājumu, medicīnisko aprūpi, migrantu ģimeņu saliedēšanu, izglītošanu, iekļaušanu darba tirgū. Notika tikšanās, diskusija ar centra apmeklētājiem. Tika uzsvērts, ka palīdzību katram konkrētam cilvēkam izskata individuāli.


Projekta laikā apmeklējām Limasolas atvērto skolu, kura darbojas no 2007.gada. Tikāmies ar skolas vadību, mācībspēkiem. Iepazināmies ar skolas darbības virzieniem, uzklausot iekļaujošās izglītības aspektus. Tika uzsvērts atvērtās skolas darba laiks- plkst.7.30- 21.30, lai skolas aktivitātes- grieķu valodas apmācība, sporta nodarbības, dažādas kultūras programmas (dejas, muzicēšana u.c.)- būtu pieejamas arī migrantiem, kuri iekļaujas grieķu sabiedrībā. No oktobra līdz maijam pieejamas 58 dažādas aktivitātes.


Ēnojām grieķu valodas apmācības stundas, kur valodu apguva 22 apmācāmie no 16 dažādām pasaules valstīm. Notika diskusija ar apmācību dalībniekiem, uzklausījām viedokļus par apmācību procesu. Grieķu valodas programmu apguva arī Latvijas pilsone, kura dalījās iespaidos par dzīvi, integrācijas procesu Kiprā.


Mobilitātes laikā apmeklējām privāto Limasolas pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādi. Tuvojoties nelielajai iestādei, pamanāma tās sakoptā vide un rūpes par drošību.


Ēnojām mācību nodarbības. Nodarbības vērstas uz praktisko darbošanos, tās notiek neuzspiesti, ieinteresējot bērnus. Audzēkņi darbojoties iepazinās ar nodarbības tēmu, atbilstoši darba grupu uzdevumiem veica pētniecisko darbību. Pedagogi iepazīstināja ar audzēkņu portfolio. Katras darba dienas noslēgumā vecāki saņem informāciju par sava bērna paveikto, sasniegumiem gan fotogrāfijās, gan ierakstos portfolio. Nodarbībās audzinātājas ar dažādiem metodiskiem paņēmieniem motivēja audzēkņus darboties vairākos izglītojošos centros. Grupās bija arī iekļauti audzēkņi ar īpašām vajadzībām. Ēnojām arī sporta nodarbības brīvā dabā. Skolēni veica dažādus sporta spēļu vingrinājumu pamatelementus, lai nostiprinātu un uzlabotu savu veselību.


Diskusiju un semināru nodarbībās tika noskaidrojām, ka valsts un pašvaldības politika un atbalsts attiecībā uz iekļaujošo izglītību ir atrunāts likumdošanā. Bērnus ar īpašām vajadzībām cenšas iekļaut vispārizglītojošajās skolās, tiek domāts arī par atbalsta pasākumiem šiem bērniem - papildus nodarbības, individuālās nodarbības, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķas telpas, papildus laiks eksāmenos, skolotāja palīgi -asistenti. Kiprā ir arī 9 speciālās skolas, kuras apmeklē bērni ar ļoti smagām diagnozēm.


Pašvaldības savās teritorijās pilsētvidi cenšas iekārtot pieejamu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, muzejos informācija - Braila rakstā, āra trenažieri parkos – cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


Ēnojot mācību procesu Kipras izglītības iestādēs, vērojams, ka visas mācību darbības vērstas uz nepiespiestu audzēkņu praktisko darbošanos. Kā pierādījumu bāze kalpo bērna portfolio, kuru apskatot redzama bērna izaugsme. Lai izglītotu pirmskolas un sākumskolas audzēkņus, kuru dzīvesvieta ir kalnos, uz ciematiem dodas pedagogi, apmācot skolēnus savās dzīvesvietās.


Kipras izglītības sistēmā liela nozīme ir karjeras izglītībai. Skolēni tiek apzināti virzīti profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanai.


Nedaudz iepazināmies arī ar grieķu kultūru, tradīcijām, apmeklējām dažas vēsturiskas vietas - Kato Pafas arheoloģisko parku (informācija pie objektiem ir pieejama arī Braila rakstā ). Aplūkojām arī Petra tou Romiou. Notika ekskursija pa krāšņo un rosīgo ostas pilsētu Limasolu, kura ir otrā lielākā Kipras pilsēta.


Jēdziens ,, Iekļaujoša izglītība” Kiprā tiek izprasts daudz plašāk nekā tas pierasts Latvijā, t.i. ne tikai iekļaujot skolēnus ar īpašām vajadzībām, bet iekļaujot arī migrantus grieķu izglītības iestādēs, sabiedrībā, kultūrā.


Kipras mobilitātes dalībnieces: I.Salmiņa, Ž.Molčanov

Kommentare


bottom of page