top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ēnošanas mobilitāte Lycee Clement Ader, Bernay Francijā


Erasmus + projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Nr. 2019-1-LV01- KA101-060297 ietvaros laikā no 2021.gada 14.novembra līdz 21.novembrim Jēkabpils 2. vidusskolas direktora vietniecei Initai Ciprusai un skolotājai logopēdei Ievai Brokai bija iespēja piedalīties mācību darba ēnošanā Lycee Clement Ader skolā Francijas pilsētā Bernay.


Lycee Clement Ader ir arodvidusskola. Skolā izglītojas aptuveni 250 skolēni vecumā no 14 gadiem. Šajā izglītības iestādē iekļaujošā izglītība tiek realizēta 16 skolēniem, kā arī vairākiem skolēniem ir nepieciešams papildus atbalsts mācībās. Šajā izglītības iestādē atbalstu mācībās saņem skolēni ar autiskā spektra iezīmēm, skolēni ar fiziskās attīstības traucējumiem (redzes un dzirdes traucējumiem un kustību traucējumiem), kā arī skolēni ar uzvedības problēmām.

Skolā ir pieejamas 3 mācību programmas dažādos līmeņos – industriālā joma, viesnīcu un restorānu joma, komerciālā joma. Divos vai trīs gados paralēli ir iespēja apgūt profesiju - metinātājs, IT digitālo sistēmu speciālists, pavārs un viesmīlis, pārdevējs. Skolā ir atbilstoši aprīkotas darbnīcas katra profesionālā virziena praktisko nodarbību nodrošināšanai. Skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiek iekļauti klasēs un tiek virzīti uz savām spējām atbilstošas profesijas apguvi. Nav noteikts skaits, cik skolēni ar mācīšanās grūtībām drīkst izglītoties vienā klasē.


Mācību stundu laikā, skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, tiek nodrošināta individuāla pieeja– tiek pielāgoti mācību materiāli (teksts atbilstoša lieluma drukā, ir iespējams izmantot lasīšanas palīglīdzekļus, piemēram, Reader Pen). Skolēniem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošināts asistenta atbalsts, kā arī individuālas nodarbības pēc nepieciešamības. Stundu saraksts tiek pielāgots skolēnu spējām – ja nepieciešams iespējamas garākas atpūtas pauzes. Skolēniem ir pieejama mācību telpa, kurā strādā asistents. Šo telpu var izmantot mācību vai atpūtas brīžiem atsevišķi no klases.


Lai nokārtotu eksāmenu skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiek izveidots individuālais plāns, ņemot vērā skolēnu spējas. Piemēram, skolēns ar autiskā spektra traucējumiem būs ļoti precīzs kā pavārs, bet viņam būs grūtības nokārtot viesmīļa eksāmenu komunikācijas grūtību dēļ. Šādos gadījumos, vienojoties ar reģionālo komisiju, var pieņemt lēmumu skolēnam ļaut kārtot tikai vienu eksāmena daļu, šādā veidā nodrošinot iekļaušanos sabiedrībā. Bet, lielākoties skolēni tiek gatavoti patstāvīgai strādāšanai atbilstošajā jomā, neatvieglojot eksāmena saturu. Mācību darbā svarīgākās ir tieši praktiskās nodarbības. Katru mācību semestri skolēniem tiek ieplānota prakse konkrētos uzņēmumos, tādējādi veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Skolā ir atbalsta personāla grupa – speciālais pedagogs (vada atbalsta komandas darbu), seši asistenti (ar speciālo izglītību), psihologs un medmāsa (logopēdu skolēni apmeklē atbalsta centros). Skolēniem tiek nodrošināts transports, kurš tos nogādās mājās, kā arī tiek sniegta iespēja palikt skolas internātā, asistentu uzraudzībā.


Komandējuma laikā tika apmeklēta arī izglītības iestāde Augustin Boismard Vocational High School Brionnā ar līdzīgu iekļaujošās izglītības pieredzi un organizācija ESAT, kurā tiek nodarbināti cilvēki, kuriem ir invaliditāte. Šai organizācijai ir sadarbība arī ar Lycee Clement Ader, piedāvājot prakses vietu skolēniem.


Viena no svarīgākajām ēnošanas laikā iegūtajām atziņām ir – palīdzēt skolēnam izdarīt pašu labāko ņemot vērā viņa spējas, nekoncentrēties uz viņa grūtībām. Ikdienas darbā katram skolēnam ir svarīga saikne ar pedagogu. Pedagogs atvēlē laiku, lai katram skolēnam pievērstu individuālu uzmanību, piemēram, ar katru skolēnu no rīta sasveicinoties. Mācību stundās pedagoga atbalsts var būt pavisam vienkāršs, piemēram, laikā izteikts pamudinājums. Ļoti svarīgi ir mērķtiecīgi saplānots atbalsta speciālistu un komandas darbs, daudzpusēja komunikācija. Ja skolā ir viena telpa, kurā katrs pedagogs var saņemt speciālā pedagoga padomu un iegūt visu nepieciešamo informāciju par skolēniem ar īpašām vajadzībām, savu darbu var organizēt rezultatīvāk. Mobilitātes laikā bija iespēja uzlabot savu angļu valodas zināšanu līmeni.


Erasmus+ projekta ietvaros Francijā bija iespēja iepazīt un izbaudīt arī Francijas kultūru, ēdienu, nelielās Francijas pilsētiņas Bernay arhitektūru un senatnīgumu. Projekta darbā Francijā ir gūti pozitīvi iespaidi.


Jēkabpils 2.vidusskolas skolotājas Inita Ciprusa, Ieva Broka.

Comentários


bottom of page