top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Pedagogu darbs Portugālē


Erasmus + projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297 ietvaros laikā no 2019.gada 30.oktobra līdz 2019.gada 5.novembrim mums – Jēkabpils izglītības pārvaldes psiholoģei Diānai Strausei, Jēkabpils pamatskolas pedagoģei Līgai Marķīzai un Jēkabpils 2. vidusskolas pedagoģei Nataļjai Dogurevičai - bija iespēja piedalīties mācību darba ēnošanā Agrupamento de Escolas de Seia Portugālē. Tā ir vispārziglītojošā skola, kas radusies, apvienojot vairākas skolas vienā. Kopumā skolā mācās 1100 skolēni.


Pamatskolā (Escola Basica) mācās bērni vecumā no 6 līdz 15 gadiem. Skolā tiek iekļauti bērni ar īpašām vajadzībām ar dažādiem traucējumiem. Skolēni ar mācīšanās traucējumiem tiek iekļauti klasēs (klasēs ir 11-17 skolēni). Tad šādā klasē galveno mācību priekšmetu stundās tiek nodrošināts speciālais pedagogs. Mācības bērniem ar smagākiem traucējumiem tiek organizētas grupās pa 5-6 bērni. Šiem bērniem tiek nodrošināta individuālā pieeja mācību procesā pēc speciāli izstrādāta individuālā plāna, kā arī logopēda un psihologa konsultācijas, mūzikas terapijas nodarbības, ergoterapija, reitterapija (sadarbībā ar vietējo policijas pārvaldi) un hidroterapija (nodarbības notiek pašvaldības baseinā).


Vidusskolā (Secondary school) mācās bērni vecumā no 14 līdz 21 gadam. Skola dod iespēju bērniem apgūt vidusskolas izglītību divos virzienos – humanitārajā un dabaszinību jomā, kā arī tiem, kas vēlas, 3 gados paralēli apgūt profesiju vairākās jomās: mehāniķis, izglītības animators, elektriķis, aprūpētājs, ekologs, ķīmijas analītiķis. Skolā ir atbilstoši aprīkotas darbnīcas katra profesionālā virziena praktisko nodarbību nodrošināšanai. Bērni ar mācīšanās grūtībām tiek iekļauti klasēs, bet ja skolēns vairākus gadus pēc kārtas ir nesekmīgs vai zaudējis motivāciju mācīties, viņš tiek virzīts uz profesijas apguvi. Tad viņam tiek sastādīts individuālais plāns, kur uzsvars tiek likts uz praktiskām nodarbēm skolā, kā arī tiek ieplānotas praktiskās nodarbības konkrētos uzņēmumos, tādējādi veicinot viņa iekļaušanos sabiedrībā. Skolā ir liels atbalsta personāls – 6 speciālie pedagogi un 2 psihologi, darbojas atbalsta komanda un ir izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldības institūcijām: sociālo dienestu un administratīvo komisiju sarežģītāku gadījumu risināšanā.


Tāpat skolā ir organizēta klase bērniem ar speciālām vajadzībām, kurā šobrīd mācās 3 skolēni ar autiskā spektra traucējumiem, kuriem ir arī fiziskās un psihiskās attīstības traucējumi. Ar šiem skolēniem vienlaicīgi darbojas 2 skolotāji, kas mainās. Darbam ar šiem bērniem atvēlētas vairākas telpas: telpa individuālajam darbam, kopējā mācību telpa ar atsevišķi norobežotām darba vietām katram skolēnam, un relaksācijas istaba. Uzsvars tiek likts uz pašapkalpošanās iemaņu attīstīšanu, sīkās motorikas attīstības veicināšanu, koordinācijas attīstīšanu. Šiem bērniem papildus tiek nodrošinātas hidroterapijas, mūzikas terapijas un fizioterapeita nodarbības, tiek organizētas nodarbības arī ārpus klases (skolas kafejnīcas apmeklēšana, pastaigas ar suni, lapu grābšana, veikala apmeklēšana).


Tāpat ēnošanas laikā bija iespēja iepazīties ar to, kā tiek organizēts darbs ar bērniem un pieaugušajiem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem: ilgtermiņa aprūpes centros “Santa Casa da Misericordia de Seia” un “Casa do Povo de Seia”. Kopumā varam teikt, ka ēnošanas laikā iegūtā pieredze paver plašāku skatījumu uz iekļaujošās izglītības iespējām un veicina motivāciju uzlabot savu darbu šajā jomā. Galvenais ieguvums, iepazīstot Agrupamento de Escolas de Seia kolēģu pieredzi, ir atziņa par iespēju izmantot dažādas darba formas skolēnu iekļaušanai un viņu spēju un prasmju attīstīšanai. Atbalsta personāla mērķtiecīgs un plānveidīgs darbs ir svarīgs, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Darbā ar bērniem, kuriem ir saskarsmes un socializēšanās grūtības, ir iespēja izmantot mūzikas terapijas elementus, un tas, savukārt, labvēlīgi ietekmē skolēnu pašsajūtu un palīdz pārvarēt dažāda veida grūtības. Protams, nevar nepieminēt brauciena laikā gūtos iespaidus par Portugāles kultūru, arhitektūru, dabu un cilvēkiem. Gleznainās dabas ainas ar mežu klātajiem kalniem, kuru galotnes pazūd biezā miglā, īpatnējā arhitektūra, kas raksturīga tikai Portugālei, kalnainās ielas un šosejas, apelsīnu, mandarīnu un mango koki joprojām ir neizdzēšamas atmiņā. Interesanti bija iepazīt Portugāles ēdienus, izsmalcināto gaumi tējas, kafijas un vīna baudīšanā. Brīvajā laikā mums bija iespēja apmeklēt pilsētu Aveiro, kas tiek saukta arī par Portugāles Venēciju, pavizināties laivā pa pilsētas kanālu. Apmeklējām Jēzus klostera muzeju, kurā varējām iepazīties ar portugāļu princeses Joannas dzīvi, kā arī viduslaiku portugāļu mākslinieku izstādi. Patīkamas izjūtas guvām Atlantijas okeāna krastā, vērojot okeāna viļņus un ieklausoties vareno viļņu šalkoņā. Neizdzēšamas pēdas atmiņā ir atstājis cilvēku sirds siltums, viesmīlība un atsaucība. Nelielu kripatiņu no redzētā un izjustā paņēmām līdzi arī mēs - pozitīvas emocijas, mīlestību pret dzīvi, ļaušanos dzīves plūdumam un nesatricināmi optimistisko ticību labajam.


Portugāles mobilitātes dalībnieču vārdā: D.Strause

Comments


bottom of page