top of page
Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Sociālais fonds logo

 2017.-2022.m.g. skola piedalījās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 2023./2024.m.g.:

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības mērķis – izveidotas karjeras vadības prasmes.

 

Karjeras izglītības uzdevumi:

1. Palīdzēt skolēniem pilnveidot sevi,

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas,

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru

 

Karjeras izglītība tiek integrēta:
● audzināšanas darbā/klases stundās,
● vispārizglītojošajos mācību priekšmetu saturā,
● ● interešu izglītībā.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai skolas karjeras izglītības programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

  • konsultē, informē un izglīto skolēnu karjeras attīstības jautājumus,

  • sniedz atbalstu karjeras plānošanā,

  • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,

  • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,

  • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

!!! Informācijas un konsultāciju karjeras izvēles jautājumi ir iespējamie  pie pedagoga-karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties.

Kontaktinformācija:

Pedagogi karjeras konsultanti -

Anda Jurgeviča, tālr.: 26586767

Natālija Zarkeviča, tālr.: 20385308

Noderīgas saites:
2023./2024.m.g.
2022./2023.m.g.
2021./2022.m.g.
2020./2021.m.g.
bottom of page