Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Sociālais fonds logo

Sākot ar 2017.-2018.m.g. skolā piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad finansējums tika piešķirts 1.-12.klašu skolēniem, šajā mācību gadā projektā tiks  iesaistīti tikai 7.-12.klašu izglītojamie. 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

·         karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;

·         profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;

·         pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības mērķis – izveidotas karjeras vadības prasmes.

Karjeras izglītība tiek integrēta:
● audzināšanas darbā/klases stundās
● vispārizglītojošajos mācību priekšmetu saturā
● skolēnu mācību uzņēmumu darbībā
● interešu izglītībā

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai skolas karjeras izglītības programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

 • konsultē, informē un izglīto skolēnu karjeras attīstības jautājumus,

 • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,

 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,

 • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,

 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

!!! Informācijas un konsultāciju karjeras izvēles jautājumi un iespējamie  pie pedagoga-karjeras konsultanti. Iepriekš sazinoties un iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija:

Pedagogi karjeras konsultanti - Natālija Zarkeviča, e-pasts natalija.zarkevica@2vsk.edu.lv

Tālrunis: 29340342

Noderīgas saites:
 • Lejuplādējamas darba lapas.   http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html

 • Piedāvājums KN2020  :

  3 īsi video materiāli  (katrs apm.3min), kuros tiek iezīmētas aktuālas  problēmu grupas ģimenes, kad vecākas nav vai nav balsta bērna karjeras izvēles. Katras ieskicētās situācijas beigās un pazīstamā eksperta komentārā par iespēju risinājumu. Video var izmantot  pasākumos ar vecākiem  Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai visa mācību gada garumā, tiekoties ar vecākiem sapulcēs, diskusijās, semināros.  

   

 •  Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem  https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

   Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju  https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

   Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā  https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog


  2 īsi video materiāli  (katrs apm.3min), kur  jaunieši dalās pieredzē  par to, kas viņus atbalstījis karjeras lēmumu pieņemšanas procesā. Video var izmantot  pasākumos ar jauniešiem  Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir informēti par iespēju atbalstu un viņiem ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Materiāls tiks nosūtīts KN2020 organizatoriem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos pasākumos. https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

  Interaktīva infografika 7.-9. klašu skolēniem  par viņu karjeras palīgiem, atgādinot, ka karjeras lēmumu pieņemšanas procesā, izdarot svarīgas savas dzīves izvēles, viņi nav vieni un tiek sadzirdēti. Galvenais- ieklausīties! Infografiku var izmantot  pasākumu ar skolēniem 7.-9.kl. posmā (arī vecākajos posmos, ja iederas pasākuma kontekstā) Karjeras nedēļas laikā, rosinot diskusijas, vai viņi ir informēti par iespēju atbalstu un vai viņi ir savi karjeras palīgi; kā arī visa mācību gada garumā grupu nodarbībās skolā. Infografika tiks nosūtīta KN2020 organizatoriem pirms skolas brīvlaika, lai varat to iekļaut savos pasākumos. https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

2021./2022.m.g.
2020./2021.m.g.